Thông báo (6/6/2016)

Đề nghị toàn thể GV, NV đã được tuyển dụng nộp gấp bản photo Quyết định tuyển dụng và Quyết định lương hiện hưởng để làm hồ sơ chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức.
Hạn chót: ngày 10/6/2016"
Copyright © 2015 Trường THCS Nguyễn Du - Đà Lạt
Thiết kế và phát triển - Ngô Thanh Tùng